ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน

          โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน จัดตั้งขึ้นตามนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมหาพน เมื่อปีพ.ศ.2553 โดยมีจ่าสิบตำรวจสฤษดิ์  ชื่นจิตต์ เป็นนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน นายอรรณพทนุโวหาร เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน  นายยุทธนา  โสภา เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน นางอรพินธ์  ธนะหมี  เป็นปลัดเทศบาลตำบลสันมหาพน  นางวันเพ็ญ  จักขุจัน นักวิชาการศึกษา 5 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา  โดยได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลตำบล สันมหาพน ตามประกาศเทศบาลตำบลสันมหาพน ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553 และได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2553 จากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนและได้กำหนดรหัสสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพนรหัส 3050201301 และได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 โดยเปิดภาคเรียนที่ 1/2554 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา ในระดับปฐมวัยปีที่ 2 – ปีที่ 3 (4 ขวบ – 5 ขวบ) ใช้สถานที่อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน ในการจัดการเรียนการสอน จากนั้นจึงได้ขยายชั้นเรียนปีละหนึ่งชั้นเรียน
          ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับการสนับสนุนอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
          ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับการสนับสนุนอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม)
          ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับการสนับสนุนอาคารอเนกประสงค์ (สก.ศพด.3)
          ในปี พ.ศ. 2564 ได้รับการสนับสนุนอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)
          โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมหาพน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ 2 (4 ขวบ) จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6