ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน
ที่ตั้ง 999/1 หมู่ที่ 7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
ชื่อเว็บไซต์ https://spm.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ป.6
จำนวนนักเรียนชาย 132
จำนวนนักเรียนหญิง 158
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 15
ชื่อผู้อำนวยการ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า